Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen szerződés általános szerződési feltételeket (ÁSZF) tartalmaz az E-2000 Consult Kft. mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon (www.paretolanya.com) elérhető online tanfolyamok, tréningek, workshopok, elektronikus könyvek és egyéb szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) használatára, letöltésére és felhasználására vonatkozóan.

A Szolgáltató ÁSZF szerinti Szolgáltatások igénybevételéhez a jelen ÁSZF elfogadása szükséges. Az ÁSZF elfogadása a Szolgáltatás nyújtására működtetett weboldalon (www.erdelyiboroka.hu) a Felhasználó regisztrációja/jelentkezése során történik, az űrlapon található, az ÁSZF elfogadására szolgáló négyzet bejelölésével.

A sikeres regisztráció/jelentkezés egyik előfeltétele az ÁSZF feltételeinek ezen módon elfogadása, amellyel a Szolgáltató és a Felhasználó között az ÁSZF szerinti szolgáltatási szerződés (a továbbiakban Szolgáltatási szerződés) jön létre.

Abban az esetben, ha a Résztvevő az ÁSZF feltételeit a fenti módon nem fogadja el, a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, regisztrációra/jelentkezésre sincs lehetősége.

Az ÁSZF elfogadását és a sikeres regisztrációt/jelentkezést követően, a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt az elfogadás visszavonására nincs lehetőség.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár.

A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről is szóló, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendelkező 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

1. Szolgáltatási jogviszony

1.1 A Szolgáltató és a Felhasználó között a jogviszony a Szolgáltatás ellenértékének az E-2000 Consult Kft. számlájára való megérkezésével jön létre.

1.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

  • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Felhasználó esetében annak halálával;

  • automatikus megszűnési ok esetén;

  • felek közös megegyezésével;

  • felmondással;

1.3 A Szolgáltatás megkezdése előtti 72 óráig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.

1.4 A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

Szolgáltató:

E-2000 Consult Kft.

székhely: 1157 Budapest, Zsókavár u. 16.

cégjegyzékszám: Cg-01-09-882471

telefonszám: 0630/974-9191

e-mail: hello@erdelyiboroka.hu

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett Szolgltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

2.2 A Szolgáltató köteles az általa nyújtott információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

2.3 A Szolgáltató jogosult a meghirdetett Szolgáltatások témájának, időpontjának, helyszínének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is. A Szolgáltatások esetleges törléséről, illetőleg a helyszín és az időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Felhasználót legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított 72 órával megelőzően értesíteni és a részvételi díjat maradéktalanul visszatéríteni.

2.4 A Szolgáltató jogosult ezen ÁSZF egyoldalú módosítására, mindazon esetekben amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.

Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

2.5 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a Szolgáltatások listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.

2.6 A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott Felhasználóknak, vagy felhasználók csoportjának biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

3. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

3.1 A Felhasználó, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett Szolgáltatáson jogosult részt venni, és jogosult a leírt Szolgáltatás igénybevételére.

A Felhasználó jogosult a megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.

3.2 A Felhasználó, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett Szolgáltatásokon való tényleges részvételre nem kötelezhető. Amennyiben azonban a résztvevő a Szolgáltatáson nem vesz részt, és annak megkezdése előtti 72 óráig előzetesen nem mondja azt le, nem kérheti a Szolgáltatás megtartását, és a díj visszafizetését.

3.3 A Felhasználó köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéról meggyőződni, az ebben történt változást a Szolgáltatás megkezdéséig jelenteni.

3.4 A Felhasználó a Szolgáltatásokon köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a foglalkozás megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja.

4. A Szolgáltatások díjai, fizetési mód

4.1 A Szolgáltatásokon való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése, valamint a Szolgáltatás díjának befizetése. A Szolgáltatás díjait a foglalkozások oldalán leírt módon, PayPalon keresztül lehet kiegyenlíteni. A számlát a Szolgáltató elektronikus úton juttatja el a Felhasználónak. A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az elektronikus számlát elfogadja. Az aktuális részvételi díjak a Szolgáltatásokat bemutató oldalakon kerülnek meghatározásra.

5. A Szolgáltatások lemondása

5.1 A Felhasználót megilleti a 14 munkanapos elállási, illetve szerződés felmondási jog, még a Szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtt.

5.2 Szolgáltatást, illetve időpontot lemondani kizárólag írásban, elektronikus levélben lehetséges a hello@paretolanya.com e-mail címen. A Felhasználó lemondó levelét 24 órán belül a Szolgáltató írásban visszaigazolja. A két levél együttesen igazolja, hogy a Szolgáltatás lemondásra került. Amennyiben lemondó levelére 24 órán belül nem kap választ, úgy kérjük, ezt jelezze telefonon.

5.3 A fogyasztó nem jogosult a 14 munkanapos elállási illetve szerződés felmondási jogával élni, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendelkező 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § a) bekezdése értelmében.

A rendelet értelmében a tréning indulása, valamint elektronikus könyv/tananyag kézhezvétele után a Felhasználó már nem élhet a 14 napos elállási, vagy szerződésfelbontási jogával, mert ez a jog a teljesítéssel egyidejűleg megszűnik.

6. Szerzői jogok

6.1 A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel és kizárólag saját célra használja fel.

6.2 A Szolgáltatásról hang vagy videó felvétel csak a Szolgáltató beleegyezésével készíthető. Amennyiben ilyen felvétel készül, arról a felvétel készítője a Felhasználókat előre tájékoztatni köteles, és a felvételt a Felhasználók, valamint a Szolgáltató számára díjmentesen rendelkezésre bocsátja.

6.3 A Szolgáltatások és a hozzá tartozó weboldal, Facebook, Pinterest oldal teljes tartama és a hírlevelek szerzői jogvédelem alatt állnak, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak a Szolgáltató írásos beleegyezésével lehetséges. Amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatások, a weboldal vagy a hírlevelek tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleli harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 100.000 Ft összegű kötbért számláz naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

6.4 A Felhasználó beleegyezik, hogy a Szolgáltatások összefoglalóit, azok tapasztalatait a Felhasználók teljes nevének megjelölése nélkül, csupán keresztnév megjelöléssel a Szolgáltató nyilvánosan bemutassa, azokat marketing tevékenysége során pl. Facebookon példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Felhasználó a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Kelt, Budapest, 2022. október 2.

További tartalmakért iratkozz fel a hírlevelemre!

Ha a coaching iránt érdeklődsz: